วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการศึกษา

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตร 22 ที่กำหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก ว่าผู้ดรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน   สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและตามศักยภาพ   ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการปฏิรูปการศึกษาที่พระราชบัญญัติกำหนดให้เกิดขึ้น ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการปฏิบัติต่อตัวผู้เรียนของสถาบบันการศึกษา